Tuesday, June 22, 2010

San Jose - Skate the Lake

Skate the Lake Cunningham Skatepark